Χρήσιμες Πληροφορίες Ενδιαφέροντα Άρθρα
Εμφανίζονται οι 101 - 109 από 109
Ημερομηνία Θέμα
5/2/2013 ΟΔΗΓΙΑ 2011/7/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περισσότερα ... od2011.pdf
27/2/2013 Αιτιολογική Έκθεση για το Σχέδιο Νόμου άρθρo 59 Διαμόρφωση Φιλικ Περισσότερα ... aitek41-42.pdf
27/2/2013 Σχέδιο Νόμου άρθρo 59 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλον Περισσότερα ...
20/3/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση “Αναπροσαρμογ Περισσότερα ... 302_3_18.doc 302_3_18.pdf
12/2/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργω Περισσότερα ... 301_3_11.doc 301_3_11.pdf
26/2/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργω Περισσότερα ... 300_3_11.doc 300_3_11.pdf
19/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 363 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργω Περισσότερα ... 299_3_18.doc 299_3_18.pdf
5/11/2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠʼ ΑΡΙΘΜ. 123Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Περισσότερα ... 289_2_5.doc 289_2_5.pdf
12/11/2012 Eγκύκλιος 26 με θέμα "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικώ Περισσότερα ... 281_20_11.doc 281_20_11.pdf