323 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης από το Δημόσιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ( ή άλλου εκτελεστού τίτλου ) που υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα ( άρθρο 326 παρ .5 του Ν .4072/2012).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
323
20/6/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΝΕΟ
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής
απαίτησης από το Δημόσιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
(
ή άλλου
εκτελεστού τίτλου
)
που υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα
(άρθρο 326
παρ
.5
του Ν
.4072/2012).