325 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ Α ’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 « Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
325
12/6/2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΝΕΟ
δημοσίευση του Νόμου
4155/2013 «
Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
» (
ΦΕΚ Α

120)»
και του Νόμου
4156/2013 «
Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου
Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
» (
ΦΕΚ
Α
’ 122)