329 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ
329
28/8/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΟ
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ
ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ