421 Ν. 5014/2023 (Α' 14) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΕΠ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Π.Δ. 71/2019

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ)
421
21/1/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΟ
Ν. 5014/2023 (Α' 14) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΕΠ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Π.Δ. 71/2019